Hlohovec
Pravá stránka HlohovcaMagazín

17. jún 2017

Dediči zámku sú rozhorčení zo správania primátora

Poslanci dedičom zámku vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva nedovolili. Zazneli verejné obvinenia z klamstiev a zištných úmyslov.

Dediči zámku sú rozhorčení zo správania primátora

Občianske združenie Zámok Hlohovec bolo primátorom mesta Hlohovec (Ing. Kollárom) verejne označené za protivníka mesta, ktorý sa mal spojiť s dedičmi po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy. Mali údajne vyvíjať svoje akivity tak, aby napomohli dedičom získať zámok. Takéto náznaky je možné cítiť z vyjadrení a tónu primátora, ktorý sa dokonca hlavnej predstaviteľky OZ Zámok na zasadnutí MsZ dňa 18.05.2017 verejne opýtal, či jej dediči prisľúbili financie...?!

Všetky tieto infomácie sú zavádzajúce a došlo tým aj k neoprávnenému zásahu do dobrej povesti predsedníčky OZ Ing. Jany Kvantovej. Primátor tým chcel navodiť dojem, že ona koná v záujme vlastného obohatenia, presadzuje skryté ciele a chce docieliť, aby mesto zámok stratilo...

Okrem toho, že sa Ing. Kvantová v žiadnom prípade „nespojila“ s dedičmi a nekoná za chrbtom verejnosti inak, ako je o nej každému známe (prvým záujmom u nej bol a je zámok a jeho obnova, aby sa docielilo jeho využitie širokou verejnosťou), sprostredkovanie predaja zámku nebolo nikdy v jej záujme. Práve naopak, ako sa dediči teraz dozvedeli, bola práve ona tá, ktorá sa záslužne postavila proti snahám primátora, zámok odpredať ruským investorom. Stretnutie pani Ing. Kvantovej, ktorú dediči sami oslovili, sa udialo len jednorazovo a to za účelom získania informácií o doterajšej činnosti OZ a investíciách do zámku (získaných cez OZ prostredníctvom grantov). Žiadne iné vedľajšie záujmy neboli týmto stretnutím sledované.

V záujme dedičov je ale pravý opak toho, čo sleduje mesto Hlohovec, keď prekvapivo náhle vypovedalo nájomnú zmluvu tejto dobrovoľníckej organizácii. Práve činnosť OZ a profesionálne znalosti Ing. Kvantovej (ako stavebnej inžinierky) vedeli dediči pri doterajších rekonštrukčných prácach na zámku vysoko oceniť a chcú podporiť iniciatívu, aby mesto prehodnotilo svoj postoj k vypovedaniu nájomnej zmluvy tomuto osožnému občianskemu združeniu. Celé rekonštrukčné práce mohli prebiehať pomalšie, s dobre uváženými postupmi a investíciami na etapy, čo boli dediči aj sami odhodlaní finančne podporiť, ako to nakoniec aj primátorovi mesta dali na vedomie.

Na otázku, ktorá je v poslednom čase často kladená: „prečo majú dediči záujem, aby na zámku pretrvávala nájomná zmluva s OZ, keď sa uchádzajú o objekt ako oprávnení dediči?“, je možné odpovedať tak, že činnosť OZ predstavuje pozitívum pre tento historický objekt, ale i pre spoločné aktivity s občanmi mesta, ktorým netreba mrhať a pokiaľ sa  dedičov samotných týka, vedeli by si ideálne predstaviť kooperáciu s týmto združením i naďalej a toto dokonca výrazne v jeho aktivitách aj internacionálne podporovať.

Prítomnosť tohoto združenia na zámku je zároveň istým kontrolným orgánom, ako sa s financiami zaobchádza, ako v skutočnosti rekonštrukčné práce prebiehajú a pod. Je to zárukou istej transparentnosti, ktorej sa nemáme brániť. V danej situácii je ale aj zdôvodnenie, že vypovedanie nájomnej zmluvy muselo prebehnúť „práve kvôli rozsiahlej rekonštrukcii zámku, do ktorej sa mesto chce práve teraz pustiť samotné“, absolútne neodôvodnené, pretože dediči postupujú toho času súdne proti rozhodnutiu mesta o rozsiahlych investíciách do zámku (v celkovej plánovanej výške cez 3 mil. eur!), ktoré chce mesto investovať práve v čase, keď dali oni primátorovi na vedomie, že si uplatňujú na zámok a zámocký areál svoje dedičské nároky ako právni nástupcovia po grófovi Dr. Erdödy!

Dediči chcú docieliť naliehavým predbežným opatrením zastavenie týchto krokov ohľadne plánovanej rekonštrukcie zámku zo strany mesta, pokiaľ sa nerozhodne o ich právnych nárokoch na navrátenie majetku, vrátane zámku a zámockého areálu samotného, po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy (posledom majiteľovi zámku). Ak súd toto naliehavé predbežné opatrenie povolí, nie je potom možné začať s plánovanou rekonštrukciou zámku, pokiaľ sa v súdnom spore právoplatne nerozhodne, či sú nároky dedičov oprávnené.

OZ mohlo po celú dobu tohoto sporu medzi dedičmi a mestom (alebo aspoň, pokiaľ by medzi obomi stranami neprišlo k dohode) vykonávať naďalej svoje aktivity na zámku. Dediči by boli tieto rekonštrukčné práce i celkové aktivity OZ na zámku aj veľmi radi finančne podporili, v čom by za žiadnych okolností nemali byť hľadané nekalé úmysly, ale naopak, rozumné riešenie situácie, aby mesto mohlo investovať svoje - nie príliš veľké vlastné finančné zdroje - do iných projektov, pre obyvateľov Hlohovca zaiste omnoho prioritnejších (nemocnica, dopravné spojenia, kultúrne zariadenia, infraštruktúra vodovodov a pod.) než práve do samotného objektu zámku.

Vyjadrenie dedičov k téme OZ Zámok Hlohovec
tlmočili dediči redakcii Hlohovecko.sk cez svoju hovorkyňu

Foto: Dediči grófa Dr. Wilhelma Erdödy si 20.04.2017 pred stretnutím s primátorom prezreli zámok za prítomnosti viceprimátora Ing. Drgoňa a predsedníčky OZ Zámok Hlohovec Ing. Kvantovej

Podobné témy
Stanovisko aktivistov k zverejnenému listu
Stanovisko aktivistov k zverejnenému listu
Členovia Občianskeho združenia Zámok Hlohovec sa opäť vyjadrili k udalostiam okolo zámku.